Varslinger, Offentlig ettersyn og kunngjøringer

VARSLINGER, OFFENTLIG ETTERSYN OG KUNNGJØRINGER

I følge plan- og bygningsloven er det regler for de enkelte planprosessene når det skal varsles, legges ut på offentlig ettersyn og kunngjøres.

§ 12-8.Oppstart av reguleringsplanarbeid

Varsling av berørte offentlige organer og andre interesserte – frist minst 3 uker

Kunngjøring i en avis og elektroniske medier

§ 12-9.Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Offentlig ettersyn forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn – frist minst 6 uker.

Kunngjøring i minst en avis og på elektroniske medier

§ 12-10.Behandling av reguleringsplanforslag

Varsling av registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, varsles om forslag til reguleringsplan.

Offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, frist mist 6 uker.

§ 12-12.Vedtak av reguleringsplan

Varsling Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt varsles i særskilt ved brev. Varselet skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage – minst 3 uker.

Kunngjøring om vedtaket minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

EGdeplan