Referanser

«Takk for en veldig fin gjennomgang med deg og Sweco. Her fikk vi virkelig strammet skruene inn mot levering!

Deilig med frittalende mennesker og kritiske spørsmål som er vanskelige å svare på for oss i A-lab

Veiprosjekter

EgdePlan har bidratt inn i reguleringsarbeidet for mer trafikksikker veier. Dette vil i fremtiden reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

E39 KRISTIANSAND - LYNGDAL
i samarbeid med Sweco, Rambøll og Hæhre for Nye veier AS

EGDEPLAN SIN ROLLE

 • disiplinleder plan
 • Fagansvar for plankart og – bestemmelser
 • Planfagligkontroll av fagrapporter
 • Ledet tverrfagligkontroll
 • Medvirkning, nettside og folkemøte
 • Tett samarbeide med, planmyndigheten Hæhre og Nye Veier
 • Prosess og dialog mot parallelle arealplaner
 • Dialog med kommunen og ekstern samarbeidsgruppe
 • planbeskrivelsene
 • Oppfølging i anleggsfasen

Reguleringsplanen besto av 7 kilometer firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t, to motorveikryss og deler av tilførselsveien ned til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Det var pågående planer/utbygginger i begge ender av motorveien, i tillegg var det parallelle planarbeid rundt tilførselsveien.

Reguleringsplanen var den første norske totalentreprise med integrert samhandling, hvilket betyr at utførende entreprenør skal bidra i reguleringsprosessen.

EgdePlan AS ble hentet inn i dette prosjektet for å bistå disiplinleder plan, fra Sweco, med kvalitetssikring av plandokumenter. Det var første gang en integrert samhandlingsprosess ble testet ut av Nye Veier/Hæhre, noe som førte til optimistiske tidsfrister.  EgdePlan AS gikk raskt inn og lede produksjonen av plankart og brukte metoden som ble utarbeidet i E39 Mandal – Lyngdal øst. Metoden var en suksessfaktor og de stramme tidsfristene ble holdt.

Under offentlig ettersyn ble det kjørt aktiv medvirkning. Etter hvert som innspillene kom inn, var det satt av beredskap hos entreprenør/rådgiver slik at en kunne ta direkte kontakt og avklare merknader/innspill underveis. EgdePlan AS bidro i denne beredskapen med rådgiving slik at løsningene ble holdt innenfor plan og gjeldene lovverk.

EgdePlan AS ble et bindelegg mellom de parallelle reguleringsplanene. Ved tunellen til tilførselsveien var det parallelt planarbeid med områderegulering som vart politisk behandlet i planprosessen, med innsigelser. EgdePlan AS bidro som rådgiver inn i den krevende prosess med mye forhandlinger mellom plan-myndigheten, offentlige myndigheter, rådgivere, grunneiere og utbyggere.

I dette reguleringsarbeidet hadde EgdePlan AS mange roller med ulike hatter. Hun stilte som representant for Nye Veier, Hæhre og Sweco, noe som gjenspeiler tilliten hun hadde i prosjektet.

i samarbeid med Sweco for Nye Veier E39 Mandal – Lyngdal øst | Nye Veier AS

EGDEPLAN AS ROLLE

 • Fagansvar for planprogrammet
 • Fagansvar for plankart og – bestemmelser
 • Ansvarlig for opplæring i produksjon av plankart
 • Deltakelse i større team rundt planarbeidet
 • Medvirkning – oppbygging og vedlikehold av nettside
 • Deltakelse i offentlige møter

En overordnet områderegulering i grensen til kommunedelplan. En strekning på 25 km med fire felts motorvei, samt tilførselsveier.

Motorvei gikk i oppstartsfasen gjennom 3 kommuner. Parallell planprosess i begge ender av veistrekningen. Mange kulturminner i og rundt korridoren for firefelts motorvei.

EgdePlan AS hadde ansvaret for utarbeidelse av planprogrammet, som ble utarbeidet som et tverrfaglig dokument. En suksessfaktor var tidlig medvirkning. Det ble etablert mulighet for digital medvirkning, fra grunneiere/ berørte, før varsel om oppstart. En etablerte også en ekstern samarbeidsgruppe ledet av Nye Veier bestående av bla. flere fag fra fylkeskommunen, Fylkesmannen (Statsforvalteren), Statens Vegvesen, Mattilsynet, Norges vassdrag- og energidirektorat og de enkelte kommunene.

Utarbeidelse av plankart og – bestemmelser ble en kunst i balansegang mellom handlingsrom, krav om detaljer, lovverk/forskrifter, ønsker og muligheter. EgdePlan AS deltok aktivt med i ekstern samarbeidsgruppe og forhandlet frem plantekniske løsninger mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og planmyndigheten, som alle kunne godta. Plankart og -bestemmelser ble forankret tverrfaglig underveis i prosjektet. EgdePlan AS testet ut en ny måte å tegne plankart på i større samferdsels prosjektere, der en fikk mer søkelys på bilagene fra de enkelte fag i utarbeidelsen av plankart og -bestemmelser. Denne metoden var med å fordele plankartarbeidet gjennom hele planfasen og bidro til at produktet bel tverrfaglig forankret.  EgdePlan AS hadde med seg yngre medarbeidere i fra Sweco, som fikk opplæring av henne underveis i prosjektet.

Byutvikling

EgdePlan har bidratt inn i større byutviklingsprosjekter som arealplanlegger og kvalitetsikrer.

 Drammen Fjordbyen Lier og Drammen (fjordbyenlierdrammen.no) i samarbeid med Link Arkitektur (Hjem | Linkarkitektur)

EGDEPLAN SIN ROLLE:

 • Rådgiver innen arealplanlegging, i sluttfasen av en leveranse
 • Kvalitetssikring av plankart, -beskrivelse og -bestemmelser
 • Planfagligkontroll av fagrapporter

I Fjordbyen Lier- Drammen planlegges det for 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser. Planområdet grenser til Drammen kommune og ligger i et verdifullt område for både Lier og Drammen kommune.

Kompleks bysituasjon i planarbeid; flere grunneiere, mange fag, grunnforhold og tidspress ut fra gitt fremdriftsplan. EgdePlan AS ble hentet inn i dette oppdraget for å bistå i sluttfasen før leveranse, pga. sin erfaring og kompetanse innen tverrfaglige arealplaner. Hun bisto med rådgiving og juridisk veiledning på plankart og -bestemmelser. Samtidig tok hun planfaglig kontroll på fagrapportene, slik at sluttproduktet fremsto som et samlet produkt. EgdePlan AS sørget for at forhold som ble avdekket i fagrapportene ble sikret i de juridiske plandokumentene.  – bla. intern-, snarveier, siktlinjer og parkeringsdekning som rekkefølgekrav var krevende, spesielt med hensyn på byggeaktiviteten på nabotomten.

 

 

i samarbeid med Sweco

EGDEPLAN SIN ROLLE

 •  Ledelse av møte med Tverrfaglig-kontroll
 • Planfaglig kontroll av fagrapporter

Boligfortetting i tilknytning til eksisterende kollektivakser, samt utvikling av arbeidsplasser og ny levende bydel.

Eksisterende tett med trafikk i og rundt planområdet. Influensområdet til planen er mye større enn selve planområdet, da trafikkorker kan forplante seg ut på hovedveinettet. Området er i dag et kollektivknute-punkt, og dette planlegges utvidet med bussgarasje på en av vertikalnivåene under bakken.

Kompleks bysituasjon der mye skal utvikles innen et begrenset område, både over og under bakken.  EgdePlan AS ble hentet inn for å bistå med friske øyne for å gjennomføre tverrfaglig kontroll der andre rådgivere og eier/utbygger var til stede. En av oppgavene var å tørre å stille de riktige spørsmålene fremfor kunde/utbygger og til de enkelte fag. I forberedelsen til det tverrfaglige møte, gjennomførte EgdePlan AS en planteknisk kontroll av fagrapportene. Det tverrfaglige møte ble avholdt på Teams, der noen få Sweco ansatte møttes på felles rom på Sweco sine kontorlokaler på i Oslo.

 

 

Reguleringsplan Nesttunhalsen | Vill Plan – Nesttunhalsen i Bergen, i samarbeid med Vill Plan

EGDEPLAN SIN ROLLE

 • Fagansvarlig Plankart og -bestemmelser
 • Dialog med Bergen kommune GIS – kontroll
 • Merknadsgjennomgang
 • Medarbeider

Reguleringsområdet ligger ved Nesttun sentrum og kollektivknutepunkt, i Fana bydel. Planarbeidet går ut på å legge til rette for fortetting i randsonen/overgangen mellom et eneboligområde og Nesttun Sentrum. Det planlegges to områder med totalt ca 55 boenheter. Området har egen tilkomst fra kommunal veg Nesttunhalsen. Planforslaget legger ellers til rette for å forbedre tilbudet for gående mellom planområdet/nabobebyggelse og trafikknutepunktet Nesttun sentrum, ivareta to hue eiker og fjerne en del avkjørsler/trafikk langs kommunal veg Nesttunhalsen.

 

 

Reguleringsplan Nattlandsfjellet | Vill Plan –  Nattlandsfjeller i Bergen, i samarbeid med Vill Plan,

EGDEPLAN SIN ROLLE:

 • Ansvar for plankart
 • Ansvar for planbestemmelsene
 • Medarbeider på ROS og planbeskrivelse
Prosjektet går ut på å utarbeide en detaljreguleringsplan for et område ved Nattlandsfjellet/Birkelundstoppen i Bergen kommune. Planarbeidet går ut på å legge til rette for fortetting i et område som allerede er fortettet med flere store boligprosjekter. Det planlegges en terrassert bebyggelse med ca 20 boenheter. Området har tilkomst fra Nattlandsfjellet. Planforslaget legger ellers til rette for å forbedre tilbudet for gående mellom planområdet/nabobebyggelse og busstopp/overgang ved Birkelundstoppen, samt sette av plass til utvidelse av krysset Nattlandsveien/Nattlandsfjellet.

Reguleringsplan Hopsfossen | Vill Plan – Hopsfossen i Bergen, i samarbeid med Vill Plan

EGDEPLAN SIN ROLLE

 • Fagansvarlig Risiko- og sårbarhets analyse, plankart og – bestemmelser
 • Fagansvarlig Plankart og -bestemmelser
 • Medarbeider

Detaljreguleringsplan for gamle Pedek fabrikker ved Hopsfossen. Formålet med reguleringen er å styrke den historiske lesbarheten i området gjennom transformasjon og modernisering innenfor formålene bolig og nærig.

Prosjektet går ut på å utarbeide reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-, arbeids og leveområde, med blanding av bolig, kontor, forretning m.v. I forkant av oppstart av reguleringsarbeidet har det vært utarbeidet konsept/mulighetsstudie som innspill til Kommuneplanens arealdel (KPA 2016/18). I tillegg har det i forbindelse med planarbeidet blitt innvilget støtte fra ENOVA for å se på områdets kraftstasjon og de muligheter som finnes til å utvikle nye og framtidsrettede energiløsninger.

Nasjonale prosjekter

EgdePlan er engasjert i utviklingen av planfaget og er aktivt i nasjonale fora.

Fellestjeneste plan, Pilot Innsender

I forbindelse med tildeling av kompetansemiddlene fra kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har EgdePlan AS utarbeidet et prosjekt Sikkerhet i planlegging. Målet med prosjektet sette sikkerhet i planlegging på dagsorden hos de private aktørene og de offentlige instansene.

SIKKERHET I PLANLEGGING – hovedrapport  SIKKERHET I PLANLEGGING – sluttrapportering, Vedlegg 1-7. Presentasjon